Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні, що допоможе нам визначити, які навчальні матеріали потрібні вчителям.


ОПИТУВАННЯ


Якщо Ви не хочете відповідати на запитання, клацніть Close
 • Підручники з інформатики для школи

  5 клас
  (підручник +
  робочий зошит)
  6 клас
  (підручник +
  робочий зошит)
  7 клас
  (підручник +
  робочий зошит)
  9 клас
  (підручник +
  робочий зошит)
  10 клас
  (підручник +
  робочий зошит)
  11 клас
  (підручник +
  робочий зошит)
  Курси за вибором
  (підручники та CD)
 • Видавнича група BHV пропонує комплект підручників серії «Інформатика» для ВНЗ (7 книг — «Моделювання систем», «Операційні системи», «Основи системного аналізу», «Основи програмування», «Чисельні методи в інформатиці», «Дискретна математика», «Безпека інформаційно-комунікаційних систем»).

  Комплект підручників серії «Інформатика» для ВНЗ
 • Підвищуйте свої знання інформаційних технологій, розкривайте свій творчий потенціал, вдосконалюйте процеси навчання і викладання. Пропонуємо до вашої уваги серію видань, що допоможуть вам у цьому та програми Easy School Book та MasterTool за допомогою яких дуже легко проводити інтерактивні уроки

 • Прагнете, щоб ваш навчальний заклад вирізнявся високим рівнем використання ІКТ та наявністю сучасних електронних навчальних матеріалів? Хочете самі розробляти уроки у програмах Easy School Book і MasterTool? Відвідайте ознайомлювальні вебінари та майстер-класи зі створення навчальних матеріалів.

 
Головна сайту
Головна сайту
 

Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Основи системного аналізу90 10 грн.

Акція! Весь комплект підручників серії «Інформатика» для ВНЗ (7 книг — «Основи програмування», «Моделювання систем», «Операційні системи», «Чисельні методи в інформатиці», «Дискретна математика», «Основи системного аналізу», «Безпека інформаційно-комунікаційних систем»)
можна придбати лише за 570 200 грн.

Замовити

Підручники з інформатики для вищих навчальних закладів.
Серія «Інформатика»

Інформатика — наука комплексна...

Запропонований комплекс підручників створено з метою встановлення важливих взаємозв'язків між різними напрямами професійної підготовки, доповнення необхідними відомостями традиційного викладу дисциплін та організації вивчення засад сучасної інформатики з урахуванням визначальних системних відношень між окремими її розділами.

Наявність таких підручників дає змогу довести викладання дисциплін до принциповонового рівня, що відповідає сучасним вимогам до підготовки спеціалістів з інформаційних технологій. Застосування комплексу підручників у навчальному процесі не лише підвищить якість підготовки фахівців в Україні, але й підніме престиж вітчизняної школи інформатики та кібернетики.

Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму
підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»

Збірник нормативних документів вищої освіти

ISBN 978-966-552-251-5
85 с., 210х297 мм

Збірник нормативних документів вищої освіти за напрямом підготовки «Комп'ютерні науки» включає освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника вищого навчального закладу та освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника визначає систему компетенцій, якими має володіти випускник, виробничі функції та типові завдання діяльності, які вирішуватимуть фахівці напряму «комп'ютерні науки». Сформульовано вимоги до рівня вмінь, яких студенти набуватимуть протягом навчання у вищому навчальному закладі.
В освітньо-професійній програмі підготовки визначено нормативний термін і зміст навчання, нормативні форми державної атестації, установлені вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця.
Збірник містить також приклад додатка до диплома європейського зразка (такі додатки студенти НТУУ «КПІ» отримали у 2009–2010 навчальному році). Документ запроваджується у вищих навчальних закладах на виконання зобов'язань України як країни-учасниці Болонського процесу. Додаток, на відміну від звичайного (національного) додатка, надає розширену інформацію про отриману кваліфікацію та навчальні досягнення випускника, необхідну для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання отриманого випускником диплома про вищу освіту. У збірнику наведено перелік нормативних дисциплін та практик українською та англійською мовами, підготовлений методичною комісією з напряму підготовки «Комп'ютерні науки» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
Збірник нормативних документів вищої освіти призначено для керівників навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, викладачів, методистів, які розроблятимуть навчальні плани, складатимуть робочі навчальні програми, створюватимуть науково-методичне забезпечення змісту дисциплін.

Моделювання систем

Томашевський В. М.

ISBN 978-966-552-120-4
352 с., 168х240 мм

Докладно описуються моделі систем масового обслуговування, мережі Петрі і генератори випадкових величин і процесів. Особлива увага приділена технології імітаційного моделювання, зокрема, методології проектування і програмної реалізації імітаційних моделей, плануванню і проведенню обчислювальних експериментів, обробці та інтерпретації результатів моделювання. Розглянуті програмні засоби і приклади моделювання виробничих та обчислювальних систем, бізнес-процесів.
Книга призначена для студентів, які навчаються за напрямком «Комп'ютерні науки», та може бути рекомендована студентам будь-яких напрямків підготовки, які вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисципліни «Моделювання систем», та викладачів, що забезпечують навчальний процес з даної дисципліни.

Основи програмування

Ковалюк Т. В.

ISBN 978-966-552-138-9
384 с., 168х240 мм

Виважений, збалансований, насичений прикладами підручник з класичних методів програмування. Незамінний для студентів будь-яких технічних спеціальностей, а також їх викладачів. Книга є досить повним підручником з класичних методів програмування.
Основна увага приділяється техніці застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Як робоча мова програмування у підручнику використовується Турбо Паскаль. Матеріал книги максимально насичений прикладами та задачами.

Операційні системи

Шеховцов В. А.

ISBN 978-966-552-157-0
576 с., 168х240 мм

Розглядаються основні функції операційних систем: керування процесами, пам'яттю, файлові системи, засоби вводу-виводу, мережні засоби, забезпечення безпеки й т.д. Всі теоретичні положення підкріплюються прикладами, що розкривають особливості організації операційних систем UNIX/Linux та Windows XP.
Важливою особливістю даного підручника є те, що він містить детальний опис програмних інтерфейсів, необхідних для доступу із прикладних програм до засобів операційних систем. Описується специфіка використання більш яке 250 системних викликів UNIX/Linux і функцій Win32 API, наводяться численні приклади програмного коду, що використовує ці виклики й функції. У підручнику вдало поєднані виклад теоретичніих концепцій побудови операційних систем і опис особливостей практичної реалізації з прикладами коду, що ілюструють використання даних концепцій у розробці програмного забезпечення.
Книга призначена для студентів і аспірантів різних спеціальностей напрямку підготовки «Комп'ютерні науки», її матеріал також може бути корисний професійним програмістам і системним адміністраторам.

Чисельні методи в інформатиці

Фельдман Л. П., Петренко А. І., Дмитрієва О. А.

ISBN 978-966-552-155-6
480 с., 168х240 мм

У підручнику докладно і послідовно викладаються основні методи розв'язання за дач лінійної та нелінійної алгебри, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь у частинних похідних та інтегральних рівнянь з точки зору їх застосування у моделюванні та оптимізації об'єктів і систем найрізноманітнішої природи.
Поряд із класичними розглядаються також сучасні числові методи розв'язання погано обумовлених і жорстких систем рівнянь, а також методи паралельних обчислень, орієнтовані на використання у багатопроцесорних обчислювальних системах. Велику увагу приділено практичній реалізації описаних методів у середовищі системи Mathematica. Призначений для студентів, які навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки», та може бути рекомендований студентам будь-яких напрямів підготовки, що вивчають сучасні інформаційні технології.

Організація баз даних та знань

Пасічник В. В., Резніченко В. А.

ISBN 978-966-552-156-3
384 с., 168х240 мм,

У підручнику детально і ґрунтовно розглянуто питання, що стосуються основ класичної та сучасної теорії, а також важливі практичні аспекти організації баз даних та знань.
Докладно описано реляційну модель даних, реляційну алгебру Кодда, реляційне числення та теорію проектування баз даних. Знач на увага приділяється мові SQL, а також методиці побудови різнотипних запитів; окремий розділ присвячено мові маніпулювання даними QBE. У підручнику досить докладно розглядаються розподілені, паралельні та об'єктно-орієнтовані системи управління базами даних, а також бази даних, доступних через Інтернет. Значна увага приділяється організації баз знань. Призначений для студентів, які навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки », та може бути рекомендований студентам будь-яких напрямів підготовки, які вивчають курси «Організація баз даних та знань», «Бази даних та інформаційні системи» тощо. Може також стати в пригоді також викладачам вказаних дисциплін.

Дискретна математика

Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М.

ISBN 978-966-552-201-0
368 с., 168х240 мм

Підручник "Дискретна математика", призначений для підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі комп'ютерних наук із застосуванням теоретичного й алгоритмічного багатства дискретної математики.
У підручнику, який складається з дев'яти розділів, послідовно розкрито базові теми дисципліни. Усі розділи книги логічно взаємопов'язані. Багато питань із розглянутих у підручнику недостатньо висвітлено в сучасній навчальній літературі. Зокрема, це стосується нових інформаційних технологій, які ґрунтуються на наведених у підручниках алгоритмах. Значну увагу автори приділили термінологічній базі дисципліни, застосуванню уніфікованого підходу до формування системи позначень.

Основи системного аналізу

Згуровський М. З., Панкратова Н. Д.

ISBN 978-966-552-153-2
544 с., 168х240 мм

Підручник присвячений питанням основ методології системного аналізу складних об'єктів, які функціонують у відповідності до множини суперечливих критеріїв і цілей за наявності суттєвих ризиків і характеризуються розгалуженими взаємозв'язками між внутрішніми елементами, що мають різну природу, та значними невизначеностями зовнішніх і внутрішніх факторів.
У підручнику викладено основи системного аналізу як прикладної наукової методології, призначеної для дослідження складних, міждисциплінарних проблем різної природи. З позиції системного підходу подано базові визначення, методологічні і теоретичні основи формалізації й вирішення міждисциплінарних задач, які стосуються різних предметних галузей. Запропоновано методи формалізації системних задач, приведення їх до форми вирішення в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків. Крім того, у підручнику наведено обчислювальні алгоритми і процедури вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що відносяться до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини.
Для студентів, аспірантів і науковців, котрі спеціалізуються в області теорії і використання системного аналізу, прийняття рішень, стратегічного планування, проектування, виробництва й експлуатації складних взаємозалежних систем різного призначення, що функціонують в умовах невизначеностей, множин конфліктуючих цілей і ризиків.

Безпека інформаційно-комунікаційних систем

Новиков О. М., Грайворонський M. B.

ISBN 978-966-552-167-9
608 с., 168х240 мм

Викладено сучасні погляди на проблеми захисту інформації у комп'ютерних системах та мережах і запропоновано підходи до їх розв'язання.
У підручнику докладно розглянуто питання проектування, побудови й супроводження захищених систем, міжнародні нормативні документи, що регламентують діяльність у цій сфері і діють в Україні та за її межами, а також особливості захисту на рівні операційних систем. Велику увагу приділено питанням захисту інформації в локальних і глобальних комп'ютерних мережах. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Захист інформації в комп'ютерних системах», «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки», а також може бути рекомендований студентам будь-яких спеціальностей, що навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки». Буде корисним всім розробникам і користувачам комп'ютерних систем, а також викладачам вказаної дисципліни.

Теорія прийняття рішень

Катренко А. В., Пасічник В. В.

ISBN 978-966-552-219-5
464 с., 168х240 мм

У підручнику викладені теоретичні основи прийняття рішень (ПР), наведені основні моделі та методи формування оптимальних рішень. Розглянуті історія розвитку концепції ПР, послідовність та зміст основних етапів ПР, структура задачі ПР, класифікація моделей задач ПР. Викладена теорія бінарних відношень та її застосування для відображення структури переваг особи, що приймає рішення (ОПР). Розглянуто застосування метризованих відношень для опрацювання експертної інформації та побудови найкращого багатоособового рішення. Наведені моделі та методи розв'язання багатокритерійних задач ПР, як методи глобального критерію, переведення критеріїв в обмеження, послідовних поступок та група методів ELECTRE. Розглянуті методи і моделі прийняття рішень в умовах невизначеності, особливості та шляхи зменшення лінгвістичної невизначеності. Розглянута концепція корисності та способи отримання виду функції корисності та значень її параметрів для різної кількості вимірів, а також процедури агрегування індивідуальних переваг з точки зору корисності. Викладений метод дерева рішень. Розглянутий метод аналізу ієрархій, наведене його теоретичне обґрунтування, алгоритм та практичні застосування. Наведені основні теоретичні результати, моделі та методи багатоособового прийняття рішень: підхід з точки зору утилітаризму та еґалітаризму, механізми багатоособового ПР, моделі голосування, парадокс Ароу, висвітлені проблеми стійкості багатоособових рішень. Наголошено на значенні психологічного аспекту в прийнятті рішень: розглянута роль людського фактору у ПР, інформаційна модель ОПР, методи отримання інформації від експертів, особливості прийняття рішень в активному середовищі.
Зміст підручника відповідає програмі обов'язкового курсу «Теорія прийняття рішень» для базового напрямку «Комп'ютерні науки» за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень». Викладення матеріалу супроводжується розглядом значної кількості практичних прикладів та проблемних ситуацій ПР з наведеними розв'язаннями. З метою закріплення матеріалу та контролю знань в кінці кожного з розділів наведені запитання для повторення та контролю знань, а також завдання для самостійного розв'язання.
Розрахований на бакалаврів, спеціалістів та маґістрів. Ним можуть також скористатися аспіранти та викладачі, що викладають предмети, пов'язані з проблемою прийняття рішень.

Інженерна графіка

Ванін В. В., Надкернична Т. М., Перевертун В. В.

ISBN 978-966-552-168-6
400 с., 168х240 мм

У підручнику відповідно до державних стандартів України висвітлюються питання інженерно-графічної підготовки майбутнього спеціаліста.
Розглядаються основні питання нарисної геометрії як бази геометричного комп'ютерного моделювання об'єктів. Подаються відомості щодо оформлення конструкторської та програмної документації. Наведені приклади оформлення креслень деталей, складальних креслень, схем та інших конструкторських документів. Після кожного розділу подаються запитання та вправи для самоперевірки.
Призначений для студентів технічних спеціальностей, навчання яких пов'язано з вивченням радіоелектронної апаратури, зокрема студентів, що навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки", а також інших електро- й радіотехнічних спеціальностей.

Призначення комплексу підручників серії «Інформатика»

 • Комплекс підручників «Інформатика» призначений для студентів, які навчаються за напрямами: «Комп'ютерні науки», «Комп'ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Прикладна математика», «Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління», «Системний аналіз» та ін., що є спорідненими напрямами з вивчення та опанування інформаційних технологій, інформаційних і комп'ютерних систем, комп'ютерного моніторингу економічних, технічних і технологічних процесів, систем автоматизованого проектування, менеджменту інформаційних систем тощо.
 • Підручники застосовуються у процесі навчання за спеціальностями: «Інформаційні управляючі системи та технології», «Інформаційні технології проектування», «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг», «Комп'ютерні системи та мережі», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп'ютерні системи», «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Методична якість комплексу підручників «Інформатика»

 • Комплекс підручників відповідає вимогам стандартів вищої освіти з галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика», а також спеціальностям напрямів підготовки «Комп'ютерні науки», «Комп'ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системний аналіз», «Прикладна математика».
 • Зміст підручників відповідає програмам провідних ВНЗ країн Європи та США, рекомендаціям Computing Curricula 2001–2005 комісій ACM и IEEE-Computer Science — міжнародних організацій з уніфікації навчання з інформатики, вимогам кредитно-модульної системи, що застосовується в рамках Болонського процесу.
 • Комплекс підручників став втіленням багаторічного досвіду методичної та викладацької роботи, накопиченого авторами під час читання відповідних курсів. Це в першу чергу визначило принцип відбору матеріалу і глибину його висвітлення: у підручниках розглядаються лише питання, що, як свідчить практичний досвід викладання, можуть бути засвоєні студентами за відведений на це час.

Науково-технічна якість комплексу підручників «Інформатика»

Науково-технічна новизна комплексу підручників забезпечується:

 • використанням результатів наукових досліджень авторів, отриманих під час реалізації науково-технічних програм, проведення науково-дослідних робіт та виконання проектів згідно із замовленнями МОН України;
 • використанням теоретичних та практичних результатів дисертаційних робіт (зокрема, докторських дисертацій Н.Д. Панкратової, В.М. Томашевського, В.В. Пасічника, Л.П. Фельдмана, чисельних кандидатських дисертацій, що готувалися під керівництвом членів авторського колективу);
 • узагальненням світового досвіду створення сучасних інформаційних систем у галузі науки і техніки, медицини, транспорту, авіації та космічних досліджень.

Практична цінність комплексу підручників «Інформатика»

 • Комплекс підручників «Інформатика» дає змогу студентам, аспірантам, молодим викладачам і докторантам у повному обсязі оволодіти знаннями з дискретної математики, основ програмування, управління інформацією, операційних систем, методів обчислення, основ системного аналізу, моделювання систем.
 • Комплекс підручників сприяє підвищенню якості освіти впродовж всього циклу надання освітніх послуг — довузівської підготовки, навчання за про- грамами бакалаврів і магістрів, перепідготовки і навчання з метою отримання другої вищої освіти.
 • Маючи практичну цінність для працівників вищої школи та студентів, комплекс підручників разом із тим покликаний допомогти і фахівцям у галузі розробки програмного забезпечення у проектуванні, створенні, впровадженні та експлуатації інформаційних систем та іншого програмного забезпечення
Яндекс.Метрика

Copyright ©2012 Видавнича група БХВ, Київ (Издательская группа БХВ, Киев. BHV Publishing Group, Kyiv)

Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0